Uchwała Nr XVIII/132/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 8 kwietnia 2016r.
 
w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
     Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:
 
     §1.1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
     §2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda składa się z następujących części stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:
 
  1) załącznik nr 1 - tekst I części studium zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda - Część I. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego”,
 
  2) załącznik nr 2 - tekst II części studium zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda - Część II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego”,
 
  3) załącznik nr 3 - rysunek w skali 1:25000 zatytułowany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda - Kierunki zagospodarowania przestrzennego,
 
  4) załącznik nr 4 - lista nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu studium.
 
     §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     §4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
     §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 13.04.2016r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.04.2016, ostatnia aktualizacja: 19.04.2016, odsłon: 2 110


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13724850
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości