www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608925
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Wydanie decyzji po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot, który należy złożyć na urzędowym formularzu (druk do pobrania).

 

2. Faktury VAT lub poświadczone przez upoważnionego pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

 

3. Oświadczenie spółki

 

-  będącej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, że ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
- będącej spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, że ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym nie została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
- bez względu na formę spółki, że nie istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości. 
 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113

Telefon 89 676 07 13

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789).

 

Termin składania dokumentów:

Dokumenty składa się 2-krotnie w ciągu roku, tj.:

 

- od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego,

 

- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

 

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wydanie decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wraz z aktami sprawy jest przesyłane organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, otrzymania odwołania chyba, że zasługuje ono w całości na uwzględnienie.

 

Terminy wypłat:

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego, przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

 

- od dnia 2 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wniosek o zwrot został złożony w pierwszym terminie,

 

- od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wniosek o zwrot został złożony w drugim terminie.

 

 

Informacje szczegółowe:

1. Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, tj. posiadaczowi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

2. Zwrot jest ustalany w granicach rocznego limitu ustalanego indywidualnie dla każdego producenta (w oparciu o powierzchnię użytków rolnych będących w jego posiadaniu lub współposiadaniu, określoną w ewidencji gruntów i budynków, wg stanu na dzień 1 kwietnia danego roku).

 

  data publikacji: 2007-02-19, ostatnia aktualizacja: 2015-12-30, 1615 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny