www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787599
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Decyzja o warunkach zabudowy

Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy według załączonego wzoru (druk do pobrania).
 
2. Kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej (w wersji papierowej lub elektronicznej), przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000), obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać. Załączona mapa musi obejmować obszar umożliwiający wykonanie analizy obszaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. z nr 164 poz. 1588). Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Za front działki należy rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.
 
3. Kserokopia w/w mapy z wrysowanym planowanym sposobem zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.
 
4. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późm.zm)*.
 
5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – w przypadku ustanowienia pełnomocnika*.
 
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowych w sprawie budownictwa mieszkaniowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j.)*.
* w przypadku gdy wymagane
 
Opłata:
Opłatę można uiścić na konto Urzędu Gminy Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110 lub w kasie Urzędu Gminy.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 315
Telefon (0-89) 6760735.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Miesiąc od daty złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej - 2 miesiące od złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu załatwienia sprawy.
Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Uwagi:
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
2. Odbiór decyzji może być:
• osobiście przez wnioskodawcę,
• za pośrednictwem poczty,
 
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:
• oznaczenie miejsca: nr działki, obręb, miejscowość,
• określenie inwestycji,
• charakterystykę inwestycji,
• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
• określenie parametrów technicznych inwestycji.
 
Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


data publikacji: 2006-11-20, ostatnia aktualizacja: 2017-06-08, 4588 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Agnieszka Szczekało
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny