Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy według załączonego wzoru (druk do pobrania).
 
2. Kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej (w wersji papierowej lub elektronicznej), przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000), obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać. Załączona mapa musi obejmować obszar umożliwiający wykonanie analizy obszaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. z nr 164 poz. 1588). Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów. Za front działki należy rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.
 
3. Kserokopia w/w mapy z wrysowanym planowanym sposobem zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.
 
4. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.)*.
 
5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – w przypadku ustanowienia pełnomocnika*.
 
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł (nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy zgodnie z częścią I kol. 2 ust. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)*.
* w przypadku gdy wymagane
 
Opłata:
Opłatę można uiścić na konto Urzędu Gminy Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110 lub w kasie Urzędu Gminy.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 315
Telefon (89) 6760735.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Miesiąc od daty złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej - 2 miesiące od złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu załatwienia sprawy.
Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Uwagi:
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
2. Odbiór decyzji może być:
• osobiście przez wnioskodawcę,
• za pośrednictwem poczty,
 
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać:
• oznaczenie miejsca: nr działki, obręb, miejscowość,
• określenie inwestycji,
• charakterystykę inwestycji,
• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
• określenie parametrów technicznych inwestycji.
 
Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.11.2006, ostatnia aktualizacja: 31.07.2020, odsłon: 8 989


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12301517
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości