www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787554
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druk do pobrania).
 
2. Załączniki:
 
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 
- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 
- decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
 
- pisemna zgoda gospodarza lub właściciela nieruchomości zajętej na potrzeby oświatowo-wychowawcze lub kultu religijnego, jeżeli sąsiaduje bezpośrednio z posesją punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
 
- pisemna zgoda rady sołeckiej, jeżeli posesja punktu sprzedaży napojów alkoholowych sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomością zajętą na potrzeby oświatowo-wychowawcze lub kultu religijnego.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 3a i ust. 9 w związku z art. 11 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487), Uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXVIII/194/93 z dnia 29 września 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Ostróda oraz art.104 i 107 § 1 i § 4, art.130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
 
Wymagane opłaty:
 
1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
 
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 
- 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 
- 2100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 
2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
W przypadku, nie złożenia oświadczenia, w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni.
Jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu złoży oświadczenie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% od opłaty naliczanej według oświadczenia.
W przypadku, nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń, w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni.
Jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokona opłaty będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% od opłaty naliczanej według oświadczenia.
 
3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 
- 37500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 
-37500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 
- 77000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 
4. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionej wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
 
Opłata jest wnoszona na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php lub w kasie Urzędu Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 
Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia stronie.
 
Uwagi:
 
1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


data publikacji: 2006-09-11, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 1763 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny