Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą, funkcja - obiekty pomocnicze, przeładunek odpadów”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 75/11 i 75/15, położonych w obrębie geodezyjnym Rudno, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.29.2017.AS                                                                Ostróda, 18 września 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.), zawiadamiam, że na wniosek
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą, funkcja – obiekty pomocnicze, przeładunek odpadów”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 75/11 i 75/15, położonych w obrębie geodezyjnym Rudno, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia
20 września 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.09.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 
 




Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7198