Nasz znak: RGP.6733.29.2017.AS                                                                Ostróda, 18 września 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.), zawiadamiam, że na wniosek
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą, funkcja – obiekty pomocnicze, przeładunek odpadów”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 75/11 i 75/15, położonych w obrębie geodezyjnym Rudno, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia
20 września 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.09.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2017, ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, odsłon: 35

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729844
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved