Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy młodszego referenta ds. gospodarowania mieniem komunalnym w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda.

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Łucja Urbańska zamieszkała w Lubajnach.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana osoba spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów na temat planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

 

01.07.2008 r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

/data, podpis osoby upoważnionej/.

 

 

 

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. gospodarowania mieniem komunalnym w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24.

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1.

 

Łucja Urbańska

 

Lubajny

   

18.06.2008r.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

..........................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

 

 

WÓJT GMINY OSTRÓDA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

MŁODSZEGO REFERENTA (ds. gospodarowania mieniem komunalnym) w Ref. ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I PRZESTRZENNEJ.

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne:

 

a) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja, gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne z dopuszczeniem osób, które udokumentują zdanie wszystkich egzaminów, ale jeszcze nie miały obrony,

 

b) biegła umiejętność obsługi komputera( Pakiet biurowy - MS Office, Openoffice),

 

c) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 

d) znajomość ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego,

 

e) znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,

 

f) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

 

g) znajomość systemu EWMAPA i EWOPIS.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

a) znajomość programów MikroMap, WinkKalk,

 

b) obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

 

c) samodzielność i komunikatywność,

 

d) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami,

 

e) dyspozycyjność,

 

f) mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) w zakresie gospodarowania gruntami komunalnymi:

             

 - całość prac związanych ze zbyciem nieruchomości mienia komunalnego/sprzedaż, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa/,

 

 - aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd,

 

 - naliczanie opłat karnych za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości,

 

 - rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,

 

 - przygotowanie danych dla Wójta Gminy do korzystania z prawa pierwokupu,

 

  - przedłużanie okresów dzierżawy i aktualizacji czynszu dzierżawnego,

 

   - oddawanie nieruchomości komunalnych w trwały zarząd,

 

  b). w zakresie ochrony środowiska:

 

   - przygotowanie zezwolenia projektów na usunięcie drzew i krzewów,

 

   - przygotowanie projektów decyzji o karach pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

 

  - przygotowanie projektów aktów o ustanowieniu parku wiejskiego, określenie jego granic oraz sposobie wykonywania ochrony.

 

   c) prowadzenie rejestru aktów notarialnych.

 

4. Wymagane dokumenty:

 

a.) życiorys (CV),

 

b) list motywacyjny,

 

c) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,

 

d) kserokopie świadectw pracy,

 

e) oryginał kwestionariusza osobowego,

 

f) oświadczenie o niekaralności,

 

g) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 

h) referencje.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej (stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym) w terminie do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 1500.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 30.05.2008, ostatnia aktualizacja: 01.07.2008, odsłon: 933

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953653
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved