Nasz znak: RGP.6840.26.2011                                           Ostróda, 09 grudnia 2011 r.

 

                      I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 02 grudnia 2011 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu - działka Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, położona w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do II przetargu wynosiła 37.800,oo zł /słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 12 grudnia do 20 grudnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Nasz znak: RGP.6840.27.2011                                                  Ostróda, 09 grudnia 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 02 grudnia 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu - działka Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha, położona w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do II przetargu wynosiła 37.200,oo zł
/słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 12 grudnia do 20 grudnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 Nasz znak: RGP.6840.25.2011                                                      Ostróda, 09 grudnia 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U.Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.       W dniu 02 grudnia 2011 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/10 o pow. 0,1403 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

2.       Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3.

 

3.       Do uczestnictwa w II przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby, które wpłaciły wspólnie wadium.

 

4.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 31.900,oo zł /słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 32.220,oo zł /słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia złotych/.

 

5.       W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Michalski Robert Tomasz, Michalska Elwira Stella, Makowska Elżbieta.

 

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 12 grudnia do 20 grudnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Ostróda, 20 października 2011 r.

Nasz znak: RGP.6840.25.2011

(dot. również: RGP.6840.26.2011, RGP.6840.27.2011)           

 

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia nr 38/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, uchwały Nr VII/29/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności, niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych jako działki ew.:

- Nr 676/10 o pow. 0,1403 ha,

- Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha,

- Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo - dużej wsi położonej w gminie Ostróda przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława. Miejscowość wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS i PKP.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gm. Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26.02.1997 r. w/w działki przeznaczone są pod tereny zabudowy jednorodzinnej.

Działki sklasyfikowane są jako rola klasy V, znajdują się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, rozpoczętych budów i zabudowy jednorodzinnej. Położone są na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenia działki na własny koszt w sieci: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:

- Nr 676/10 o pow. 0,1403 ha, cena wywoławcza 31.900,- zł, wadium 3.000,- zł;

- Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, cena wywoławcza 37.800,- zł, wadium 3.000,- zł;

- Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha, cena wywoławcza 37.200,- zł, wadium 3.000,- zł.

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 02 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 301.

 

- Nr 676/10 - o godz. 1000

- Nr 676/18 - o godz. 1100

- Nr 676/19 - o godz. 1200

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 25 listopada 2011 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 16 listopada 2011 r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /89/676 07 37 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /89/676 07 34 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu na w/w nieruchomości:

- 25.07.2011 r. - I przetarg ustny nieograniczony.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 25 października 2011 r. do 25 listopada 2011r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 25 października 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 25.10.2011, ostatnia aktualizacja: 12.12.2011, odsłon: 785


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11048921
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości