Nasz znak: RGP.6840.49.2011                                       Ostróda, 19 września 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 09 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/75 o pow. 0,1310 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44887.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 81.700,oo zł /słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 102.000,oo zł /słownie: sto dwa tysiące złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Kazimierza Jana Podolskiego.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 20 września do 28 września 2011 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.50.2011                              Ostróda, 19 września 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 09 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/76 o pow. 0,1100 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44888.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono siedem osób.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 68.600,oo zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 91.000,oo zł /słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Wojciecha Karola Kowalkowskiego.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 20 września do 28 września 2011 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.51.2011                           Ostróda, 19 września 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 09 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/77 o pow. 0,1100 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44889.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono siedem osób.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 68.600,oo zł /słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 101.700,oo zł /słownie: sto jeden tysięcy siedemset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Joannę i Tomasza Sołtysiak.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 20 września do 28 września 2011 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.52.2011                                            Ostróda, 19 września 2011 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 09 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/78 o pow. 0,1084 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44890.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono cztery osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 65.400,oo zł /słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 100.000,oo zł /słownie: sto tysięcy złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Grzegorz Puzon i Joanna Chojnacka-Puzon.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 20 września do 28 września 2011 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.49-52.2011                                Ostróda, 26 lipca 2011 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 56/2011 z dnia 03 czerwca 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczonych jako działki:

 

- Nr 144/75 o pow. 0,1310 ha, KW 44887;

 

- Nr 144/76 o pow. 0,1100 ha, KW 44888;

 

- Nr 144/77 o pow. 0,1100 ha, KW 44889;

 

- Nr 144/78 o pow. 0,1084 ha, KW 44890.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi podanymi powyżej, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Wałdowo, na granicy administracyjnej miasta i gminy. Położone przy drodze gruntowej utwardzonej, która jest drogą dojazdową z ul. Partyzantów i która łączy dzielnicę Wałdowo z terenami administracyjnymi miasta Ostróda. Działki położone w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta.

 

W części miejskiej oraz gminnej jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej, niskointensywnej. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 100 m od działek. Do osiedla prowadzą drogi asfaltowe. Działki położone na terenie płaskim. Istnieje możliwość podłączenie na własny koszt w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone.

 

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Teren, dla którego należy opracować mpzp.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych;

 

- Nr 144/75 o pow. 0,1310 ha, cena wywoławcza 81.700,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

- Nr 144/76 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza 68.600,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

- Nr 144/77 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza 68.600,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

- Nr 144/78 o pow. 0,1084 ha, cena wywoławcza 65.400,- zł, wadium 6.000,- zł.

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 09 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

 

- Nr 144/75 - o godz. 900

 

- Nr 144/76 - o godz. 1000

 

- Nr 144/77 - o godz. 1100

 

- Nr 144/78 - o godz. 1200

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 6.000,00 zł w terminie do dnia 05 września 2011r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 02 sierpnia 2011 r. do 05 września 2011 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 02 sierpnia 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 01.08.2011, ostatnia aktualizacja: 20.09.2011, odsłon: 935

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270484
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved