Nasz znak: RGP.6840.7.2013                                                         Ostróda, 02 grudnia 2014 r.
 
I n f o r m a c j a
 
 Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
  1. W dniu 24 listopada 2014 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 8/13 o pow. 0,1475ha, położonej w obrębie Ryńskie.
  1. Działka nr 8/13 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
    Nr EL1O/00049031/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
  1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
  1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 31.200,oo zł
    /słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych/.
  1. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 2 grudnia do 11 grudnia 2014 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.7.2013                                                                Ostróda, 13 października 2014 r.
                                                        
Ogłoszenie
 
      Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm./, zarządzenia Nr 146/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 8/13 o pow. 0,1475 ha, położonej w obrębie Ryńskie.
 
Zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049031/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 8/13 położona w obrębie Ryńskie, stanowi własność Gminy Ostróda.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 8/13 o pow. 0,1475 ha, położona jest w miejscowości Ryńskie, niewielkiej osadzie położonej ok. 10 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 15 Ostróda-Toruń. Działka graniczy z drogą stanowiącą własność Skarbu Państwa, placem zabaw oraz nieruchomością niezabudowaną. Położona na terenie z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Działka w środkowej części zabudowana budynkiem byłej hydroforni. Wyposażona w sieć wodociągową i studzienkę wodomierzową. Dodatkowo na przedmiotowej działce znajdują się nieczynne osadniki popłuczyn. Nieruchomość nieogrodzona, porośnięta samosiewem trawy oraz pojedynczymi nasadzeniami drzew owocowych.
 
Z uwagi na wyposażenie działki w sieć wodociągową oraz studzienkę wodomierzową, zobowiązuje się przyszłego nabywcę do udostępniania przedmiotowych urządzeń w celu dokonywania odczytów, napraw, konserwacji, modernizacji lub wymiany urządzeń.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia
8 maja 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest  w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.” Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 8/13 o pow. 0,1475 ha do przetargu ustala się w wysokości 31.200,- zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych).
 
Wadium w wysokości 3.000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych).
      
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
   
Przetarg odbędzie się dnia 24 listopada 2014 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 19 listopada 2014 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka do majątku wspólnego i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ryńskie.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ryńskie, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 16 października 2014 r. do 19 listopada 2014 r.
 
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.10.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 15.10.2014, ostatnia aktualizacja: 02.12.2014, odsłon: 665

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953554
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved