Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego według załączonego wzoru (druk do pobrania).

 

2. Kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej (w wersji papierowej lub elektronicznej), przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali w skali 1:500 lub 1:1000 (w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000), obejmującą teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać.

 

3. Kserokopia w/w mapy z wrysowanym planowanym sposobem zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.

 

4. Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.)*.

 

5. Pełnomocnictwo wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł – w przypadku ustanowienia pełnomocnika*.

 

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł (nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy zgodnie z częścią I kol. 2 ust. 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)*.

* w przypadku gdy wymagane

 

Opłata:

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Gminy Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110 lub w kasie Urzędu Gminy.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 315

Telefon (89) 6760735.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589).

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 Miesiąc od daty złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej - 2 miesiące od złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu załatwienia sprawy.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Uwagi:

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

2. Odbiór decyzji może być:

• osobiście przez wnioskodawcę,

• za pośrednictwem poczty,

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

• oznaczenie miejsca: nr działki, obręb, miejscowość,

• określenie inwestycji,

• charakterystykę inwestycji,

• określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,

• określenie parametrów technicznych inwestycji.

4. Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.09.2014, ostatnia aktualizacja: 31.07.2020, odsłon: 1 702


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12301484
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości