Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 303), gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.
Powyższe oznacza, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania.
1. Komu przysługuje refundacja podatku VAT?
Warunek 1:
- Refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego – urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi musi być zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Warunek 2:
- Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe:
- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100,- zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie dochodów uzyskanych w 2022 r.
2. Kto składa wniosek
Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.
 
3. Gdzie składa się wniosek
- elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego, poprzez aplikację mobilną  „mObywatel”,
 - tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (Referat Gospodarki Komunalnej, pok. 110)

Załączniki niezbędne do poprawnego złożenia wniosku:
- faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
- dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT,
- kopia umowy sprzedaży paliw gazowych lub umowy kompleksowej,
- dokumenty zaświadczające o dochodzie (zaświadczenie należy pobrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 11 Listopada 39, 14-100 Ostróda u Pani Anny Ślusarczyk, tel. 501-343-285).
Informacje dołączane do faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. i pierwszym półroczu 2024 r.
 
Zgodnie z art. 18a ww. ustawy – „Przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi, do faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. lub w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i obejmującej dostarczenie paliw gazowych w więcej niż jednym roku kalendarzowym załącza informację dotyczącą ilości paliw gazowych dostarczonych w 2023 r. oraz odrębnie za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., określoną na podstawie danych rzeczywistych dotyczących zużycia paliw gazowych, a także ich prognoz, na podstawie danych historycznych dotyczących zużycia paliw gazowych danego odbiorcy, do odbiorcy paliw gazowych, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo energetyczne, do którego wysyłana jest taka faktura”.
4. Termin złożenia wniosku
 
Wnioski o refundację podatku VAT można składać:
- do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
- po dniu 30 września 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.
 
5. Wypłata refundacji podatku VAT
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT:
- na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej,
- informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT (w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT).
 
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.
Sprawę prowadzi:
Urząd Gminy w Ostródzie
Referat Gospodarki Komunalnej
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. nr 110
Anna Ponichtera Tel. (89) 676 07 08
 
Do pobrania:
Wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.
https://www.gov.pl/web/klimat/dostepny-jest-wzor-wniosku-o-refundacje-podatku-vat-r-w-2024-r-dla-gospodarstw-domowych-ogrzewajacych-sie-gazem
 

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2023
Osoba przekazująca: Anna Ponichtera

Sporządził/a: Anna Ponichtera
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2023, ostatnia aktualizacja: 04.04.2024, odsłon: 485


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569088
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości