www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608893
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości

Uchwała Nr XLVIII/366/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka gmina Ostróda

Warmi.02.108.1647

UCHWAŁA Nr XLVIII/366/02

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 11 lipca 2002r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka gmina Ostróda.
(Olsztyn, dnia 3 września 2002 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.( Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Ostródzie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka gmina Ostróda dla obszarów Nr 11 i 12 określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

§ 2. 1. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie zasad zagospodarowania wymienionych obszarów w związku z przebudową dróg krajowych Nr 7 i Nr 16 oraz wprowadzeniem funkcji przemysłowo-składowej o charakterze nieuciążliwym dla środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Nr 53 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 16 czerwca 1998r. obszar objęty planem znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu.

  1. 2. Plan składa się z następujących elementów:
  1. ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
  2. rysunku planu w skali 1:2.000 stanowiącego załącznik Nr 1.

§ 3. 1. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.

  1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązujące:

2.1. granice opracowania planu

2.2. linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania

2.3. linie zabudowy

  1. W zakresie funkcji terenu obowiązuje:

3.1. Przeznaczenie terenów zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu i ustaleniami szczegółowymi.

3.2. Zakaz lokalizowania obiektów kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenów sąsiednich.

  1. W zakresie kształtowania zabudowy:

4.1. Zapis w planie oznaczający "adaptację" należy rozumieć jako przystosowanie istniejącego obiektu trwałego do aktualnych potrzeb użytkownika. Przystosowanie to może być związane z modernizacją, przebudową bądź rozbudową obiektu lub zespołu obiektów, ewentualnie z możliwością wprowadzenia dodatkowej funkcji nie naruszającej podstawowej funkcji dla tego terenu np. agroturystyka.

4.2. Zakaz wznoszenia nowych obiektów poza terenami oznaczonymi na rysunku planu oraz obiektów tymczasowych w zrozumieniu prawa budowlanego.

4.3. Obowiązuje projektowanie budynków w formie nawiązującej do architektury lokalnej (Rozporządzenie Wojewody Olsztyńskiego Nr 53 § 8 poz. 2 pkt 1).

4.4. Określenie "wysoki dach" należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci 40-45° kryty dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem i kolorem, a "podwyższony dach" o nachyleniu połaci 25-35°.

4.5. Przez określenie ilości kondygnacji należy rozumieć również poddasze użytkowe.

  1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu odpowiednimi symbolami ustala się następujące warunki szczegółowe:

5.1. Zabudowa:

11-ZP Pas zieleni stanowiącej izolację dla terenów specjalnych (zieleń wysoka i niska)
11-1SP
11-2SP
11-3SP
11-4SP
Tereny projektowanej zabudowy- bazy, składy, przemysł nieuciążliwy. Ustala się wysokość projektowanych budynków do 2-ch kondygnacji z podwyższonym dachem. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny ich podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Na etapie projektowania inwestycji należy wykonać ocenę ich oddziaływania na środowisko.
11-5SUR
11-6SUR
Tereny projektowanej zabudowy - bazy, składy, usługi rzemieślnicze. Ustala się wysokość projektowanych budynków do 2-ch kondygnacji z podwyższonym dachem. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny ich podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów.
12-1SP
12-2SP
12-3SP
12-4SP
12-5SP
Teren projektowanej zabudowy - bazy, składy, przemysł nieuciążliwy. Ustala się wysokość projektowanych budynków do 2-ch kondygnacji z podwyższonym dachem. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny ich podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Na etapie projektowania inwestycji należy wykonać ocenę ich oddziaływania na środowisko.
12-Mwa Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej bez prawa rozbudowy.
12-BPU Teren adaptowanej zabudowy usługowo-produkcyjnej. Istniejący budynek postuluje się do ujęcia w
rejestrze zabytków.
12-BP Teren adaptowanej zabudowy - bazy i składy o funkcji usługowo-produkcyjnej.
12-Zda Teren adaptowanych ogródków działkowych.
12-ZD Teren projektowanych ogródków działkowych z pasem zieleni izolacyjnej od drogi.
12-UH,UG Teren projektowanej zabudowy usługowo - handlowo -gastronomicznej. Ustala się wysokość zabudowy
do 2-ch kondygnacji z wysokim dachem.
12-UG Teren adaptowanej zabudowy usługowo-gastronomicznej.
12-MnaU Teren adaptowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością wprowadzenia usług
nieuciążliwych.
12-MNUa Teren adaptowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.
12-Mna Teren adaptowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
12-Pa Teren adaptowanego zakładu produkcji artykułów spożywczych.
12-P Teren projektowany o funkcji przemysłu rolno-spożywczego. Ustala się wysokość projektowanych
budynków do 2-ch kondygnacji z podwyższonym dachem. Przemysł nieuciążliwy z pasem zieleni
izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej.
12-UH,UG,
UT,KP
/MOP-II/
Teren projektowanej zabudowy usługowo-handlowej, gastronomicznej i turystycznej oraz parkingi, usługi motoryzacyjne i stacja paliw. Ustala się wysokość projektowanych budynków do 2-ch kondygnacji z podwyższonym dachem.
12-ZP Projektowana zieleń o charakterze izolacyjnym.
GA100 Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia, projektowany do rozbudowy o drugą nitkę. Rezerwa terenu 15 m. Nie zmieniać rzędnych terenu nad gazociągiem w zarezerwowanym pasie. Ze względów eksploatacyjnych pozostawić pas terenu bez ogrodzenia o szerokości 15 m.
12PO Teren projektowanej przepompowni ścieków.
RP Teren upraw rolnych.
12Tra Istniejąca stacja trafo adaptowana.
12Tr Projektowana stacja trafo.

 

  1. Komunikacja.
S7/2x7/ Droga krajowa Nr 7 przewidziana do rozbudowy, w granicach opracowania planu zabezpieczono teren o szerokości pasa drogowego 50 m od istniejącej jezdni.
GP/2x7/ Droga krajowa Nr 16 przewidziana do przebudowy, o szerokości pasa drogowego 70m w liniach rozgraniczających.
Z20/1x7/ Projektowana droga zbiorcza o szerokości pasa drogowego 20 m i jezdni 7 m.
L12/1x6/ Projektowana droga lokalna o szerokości pasa drogowego 12 m i jezdni 6m.
L12a/1x/ Adaptowana droga lokalna o szerokości pasa drogowego 12 m, wymagająca modernizacji.
D12/1x6/ Projektowana droga dojazdowa o szerokości pasa drogowego 12 m i jezdni 6 m.
D10/1x6/ Projektowane drogi dojazdowe o szerokości pasa drogowego 10 m i jezdni 6 m.
WB Projektowany węzeł komunikacyjny dwupoziomowy na trasie Nr 7 z częściowym przełożeniem istniejącej linii telefonicznej.

 

  1. Infrastruktura techniczna

7.1. Zaopatrzenie w wodę.
Zaopatrzenie w wodę nastąpi z sieci miejskiej Ostródy. Na terenie objętym opracowaniem sieć wodociągowa zostanie rozprowadzona w projektowanych i istniejących pasach drogowych. Do czasu realizacji sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody.

7.2. Gospodarka ściekowa.
Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i produkcyjnych nastąpi do projektowanej kanalizacji zbiorczej miejscowości Górka, a następnie do systemu miejskiego Ostródy.

7.3. Elektroenergetyka.
Zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istniejącej linii napowietrznej SN 15 KV Ostróda - Mostkowo poprzez projektowane stacje transformatorowe w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów, z wykorzystaniem istniejących stacji.

7.4. Zaopatrzenie w gaz.
Zaopatrzenie w gaz przewiduje się z istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia przebiegającej przez miejscowość Górka.

7.5. Ciepłownictwo.
Przewiduje się rozwój małych źródeł ciepła z zastosowaniem nowoczesnych kotłów, urządzeń do oczyszczania spalin, wprowadzenie automatyki a przede wszystkim stosowanie paliwa w postaci gazu bądź oleju opałowego z całkowitym wyłączeniem paliwa stałego (koks, węgiel). Rygor ten wynika z faktu, iż teren miejscowości Górka znajduje się w strefie chronionego krajobrazu.

7.6. Telekomunikacja.
Obsługa telekomunikacyjna nastąpi poprzez rozbudowę sieci połączonej z miastem Ostróda. W pasach drogowych rezerwuje się teren na prowadzenie instalacji kablowej.

7.7. Gospodarka odpadami.
Stałe odpady gromadzone będą na terenie potencjalnych działek, a następnie wywożone na wysypisko śmieci.

  1. Zasady finansowania

Inwestycje związane z budową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i drogowej nie stanowią zadań dla realizacji celów publicznych w zrozumieniu art. 13 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i winny być wykonywane ze środków inwestorów.

§ 4. Stawki procentowe służące naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1999r Nr 15 poz.139 z późniejszymi zmianami) ustalone zostają dla terenów ujętych w § uchwały w następującej wysokości :

SYMBOL TERENU NA RYSUNKU PLANU WYSOKOŚĆ % STAWKI SYMBOL TERENU NA RYSUNKU PLANU WYSOKOŚC % STAWKI
OBSZAR NR 11
11-1SP, 2SP, 3SP, 4SP, 5SP 15% S7 30%
11-5SUR, 6SUR 15% Z20 0%
L12 0%    
OBSZAR NR 12
12-1SP, 2SP 15% Z20 0%
12-3SP, 4SP 15% L12 0%
12-5SP 15% D10 0%
12-ZD 0% gA100 0%
12-UH,UG 20% P 0%
12-P 15%    
12-UH,UG,UT,KP 30%    
12-ZP 0%    

 

§ 5. Realizacja zabudowy uwarunkowana jest wykonaniem węzła komunikacyjnego na trasie drogi S7 oraz sieci sanitarnej włączonej do systemu miejskiego miasta Ostródy.

§ 6. Zobowiązuje się przyszłych inwestorów do przeprowadzenia rozpoznania powierzchniowego na tereny przewidziane do zainwestowania a wyniki przedstawić Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie.

§ 7. Zachowuje moc obowiązująca Uchwała Nr VII/69/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 lutego 1999 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w miejscowości Górka dotycząca zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym.

§ 8. Tracą moc ustalenia i rysunek planu zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w odniesieniu do obszarów Nr 11 i 12 miejscowości Górka, zatwierdzone Uchwałą Nr XX/109/91 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 5 grudnia 1991 r ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r poz.334.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Ostródzie.

§ 11. Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Gminy w Ostródzie, a jego kopie Wójt przekazuje Wojewodzie, Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Staroście Powiatu Ostródzkiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
mapa
(grafikę pominięto)


data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 2205 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a:
Umieścił/a:
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny