www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609777
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położonej w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

Nasz znak: RGP.6840.26.2017                                                 Ostróda, 21 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położonej w obrębie Górka.
 
     Działka ewidencyjna Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049845/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym w Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, działka Nr 7/28 przeznaczona jest pod: 11 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji.
 
     Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest ok. 2 km od granicy miasta Ostróda. Znajduje się pomiędzy miejscowościami Kajkowo a miejscowością Górka. Działka położona w granicach kompleksu przeznaczonego w mpzp w większości pod tereny usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji. Kompleks położony u zbiegu dróg krajowych Nr 7 i Nr 16, w pobliżu jeziora Sement Mały.
 
     Dojazd do działki odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z przedmiotową działką są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
 
     Kształt działki nieregularny, zbliżony do trójkąta. Działka ograniczona ciągami komunikacyjnymi - drogami od północy i południa oraz od zachodu – działkami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 
     Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej lekko pofałdowanej. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną.
 
     Na nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW Nr EL1O/00049845/3 zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe - służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. oddział w Olsztynie.
 
     Dodatkowo w akcie notarialnym przeniesienia prawa własności, nabywca ustanowi na działce ew. nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, obręb Górka nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
  1) znoszeniu istnienia na działce nr 7/28 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
 
  2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
 
     Cenę wywoławczą dla działki Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położonej w obrębie Górka do przetargu ustala się w wysokości 775.300,00 zł brutto(słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 70.000,00 zł w terminie do dnia 27.11.2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.
 
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Gorka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 25.09.2017 r. do 27.11.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 25.09.2017 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska


data publikacji: 2017-09-25, ostatnia aktualizacja: 2017-09-25, 43 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Przetargi ]
Panel aktualizacyjny