www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588664
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN 15 kV w celu powiązania istniejących elektroenergetycznych linii SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 186/4, 53/2, 54, 56, 55, 85, 86/2, 86/1, 88, 87, 89/7, 89/6, 91, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 96/3, 96/2, 98, 99/1, 99/6, 99/5, 100, 99/4, 102, 359, 103, 108, 107, 110, 133, 134, 135, 191, 192, 193, 195, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 202/4, 202/6, 202/5, 202/1, 204, 205, 361/2, 209, 210, 211, 300, 299/1, 212, 274, 299/2, 297/2, obręb geodezyjny Brzydowo, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.7.2017.AS                                             Ostróda, 07 marca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Bors reprezentujący firmę EL POMIAR - PROJEKT Mariusz Bors z siedzibą 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 43/174
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN 15 kV w celu powiązania istniejących elektroenergetycznych linii SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 186/4, 53/2, 54, 56, 55, 85, 86/2, 86/1, 88, 87, 89/7, 89/6, 91, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 96/3, 96/2, 98, 99/1, 99/6, 99/5, 100, 99/4, 102, 359, 103, 108, 107, 110, 133, 134, 135, 191, 192, 193, 195, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 202/4, 202/6, 202/5, 202/1, 204, 205, 361/2, 209, 210, 211, 300, 299/1, 212, 274, 299/2, 297/2, obręb geodezyjny Brzydowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. WÓJTA
Cezary Wawrzyński
SEKRETARZ GMINY
 
Data przekazania do publikacji: 08.03.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało


data publikacji: 2017-03-08, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 115 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny