www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608928
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
 
 
Wymagane dokumenty:
 
Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
 
    - złożyć podanie, z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę wskazaną we wniosku ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wskazują na trwałe i dobrowolne opuszczenie miejsca pobytu
    - przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Opłaty:
Opłatę należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł
 
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
Termin i sposób załatwienia:
Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od  organów Policji, Sądów, organów  paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub  Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.
 
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016, poz. 722).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827).
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Odwołanie składa się za pośrednictwem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.


data publikacji: 2015-03-12, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 430 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny