www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787609
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w zakresie przepisów prawnych dotyczących danin publicznych, dla których wymiaru, poboru i egzekucji właściwy jest Wójt Gminy.

 

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach w zakresie danin publicznych, dla których wymiaru, poboru i egzekucji właściwy jest Wójt Gminy.

 

Wymagane dokumenty:

 

Pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

 

Opłata:

 

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

 

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 303

Telefon 89 676 07 66

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami).

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

 

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów w zakresie wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy pozostawia się bez rozpatrzenia. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

 

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

 

Tryb odwoławczy:

 

Interpretacja indywidualna podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia interpretacji. Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - złożenie skargi na wydaną interpretację indywidualną musi poprzedzać wezwanie, skierowane na piśmie do organu, który wydał interpretację, do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o wydaniu interpretacji.

 

 

Uwagi:

 

Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.data publikacji: 2008-02-27, ostatnia aktualizacja: 2012-12-13, 1406 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny