www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787597
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 
Wymagane dokumenty:
1. Pisemny wniosek (druk do pobrania) wraz z niżej wymienionymi załącznikami:
- plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego planowanego do zajęcia z pomiarami,
- projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego (pieszego) w rejonie przewidywanego zajęcia pasa na czas robót,
- szczegółowy harmonogram robót.
Ilość i rodzaj załączników uwarunkowane są od rodzaju i charakteru wykonywanych robót w pasie drogowym.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Inwestycyjny i Rozwoju Lokalnego
Adres: Urząd Gminy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 312
Tel.(89) 676 07 43.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późniejszymi zmianami). Uchwała Nr LVIII/371/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Ostróda.
 
Wymagane opłaty:
1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Ostróda, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
- prowadzenia robót w pasie drogowym;
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami mchu drogowego oraz reklam;
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.
2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
- chodnika - 10,00 zł;
- jezdni do 20% szerokości, opasek, zatok postojowych i autobusowych - 10,00 zł;
- jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 10,00 zł;
- jezdni powyżej 50% do 100% szerokości - 10,00 zł;
- pozostałych elementów pasa drogowego - 10,00 zł.
3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych na prawach wyłączności w celu przeprowadzenia imprezy rekreacyjnej lub sportowej stawki opłat określone w § 1 ust. 1 podlegają obniżeniu o 50 %.
4. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-3, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
- w jezdni - 200,00 zł;
- poza jezdnią - 200,00 zł.
5. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości 10,00 zł.
6. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklam ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni w wysokości 10,00 zł.
7. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 podwyższa się o 100%.
8. Zwalnia się z pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez Gminę Ostróda.
9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda i w poszczególnych sołectwach Gminy Ostróda.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wydanie zezwolenia w formie decyzji.
 
Czas załatwienia sprawy:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


data publikacji: 2007-05-31, ostatnia aktualizacja: 2017-06-26, 1879 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny