www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787132
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Ewidencja podatkowa nieruchomości

 

Zakres informacji objętych ewidencją:

Ewidencja jest prowadzona dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego i zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania w szczególności wynikające z:

 

- informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i podatku leśnym;

 

- danych zawartych w innych ewidencjach i rejestrach.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Finansowy

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 13, pok. 113.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami).

 

Udostępnianie danych z ewidencji:

Udostępnianie danych z ewidencji następuje w formie zaświadczenia, wydawanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

 

patrz: zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa

 

Informacje szczegółowe:

Zgodnie z art. 293 § 1 Ordynacji podatkowej, indywidualne dane zawarte w deklaracjach (lub informacjach) oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Przepis ten stosuje się również do danych zawartych w:

 

1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez podmioty inne niż wyżej wymienione;

 

2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;

 

3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;

 

4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;

 

5) informacjach uzyskanych przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wyżej wymienione;

 

6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

 

Udostępnianie danych z ewidencji innym organom (określonym w art. 298 Ordynacji podatkowej) odbywa się z zachowaniem przepisów o tajemnicy skarbowej.

 

 

 

Przypis:

 

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.data publikacji: 2007-02-23, ostatnia aktualizacja: 2013-08-20, 1703 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Grażyna Car
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Rejestry i ewidencje ]
Panel aktualizacyjny