www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787545
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

Wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać następujące informacje i dokumenty:

 

1. Imię i nazwisko, nazwa firmy NIP.

 

2. Określenie przedmiotu i określenie działalności.

 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca.

 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania podczas świadczenia usług.

 

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności.

 

6. Termin podjęcia oraz zakończenia działalności.

 

7. Zaświadczenie z U.S. i Z.U.S o nie zaleganiu z opłatami.

 

8. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.

 

9. Sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.

 

10. Udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów przez prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 

11. Gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych w stacjach zlewnych.

 

12. Sposób postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych.

 

13. Zezwolenie ze Starostwa.

 

14. Sposób ewidencji zawartych umów.

 

15. Sposób i miejsce mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu.

 

16. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Inwestycyjny, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych 

Adres: Urząd Gminy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 311

Tel.(089) 6760731.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Art.7 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późniejszymi zmianami ). Uchwała Nr XLVII/232/2010 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 107 zł. należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na

konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010

 

  

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni od chwili złożenia kompletnego wniosku wydawane jest zezwolenie w formie decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ może żądać dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia dokumentacji oraz skontrolować prawdziwość przedstawionych informacji.data publikacji: 2006-12-13, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 1734 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny