www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787563
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 
Wymagane dokumenty:
I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Ostróda. Do wniosku należy dołączyć:
 
1. Opinię właściwych miejscowo komendantów powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach.
 
2. Opinię właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 
3. Graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa.
 
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
 
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 
d) informacje o rozmieszeniu służb porządkowych, rozmieszeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 
4. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
 
5. Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
 
6. Informacja o przewidywanej maksymalnie liczbie osób.
 
7. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa).
 
8. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.
 
9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstanie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 
10. Polisę ubezpieczeniową - w przypadku, gdy impreza jest płatna.
 
11. Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej przez właściciela terenu.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115.
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 
Wymagane opłaty:
Opłata jest wnoszona na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php lub w kasie Urzędu Gminy.Opłatę skarbową w wysokości 82 zł (w momencie złożenia wniosku) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wójt Gminy Ostróda wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy występuje do Wójta Gminy Ostróda z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.


data publikacji: 2006-11-29, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 1562 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny