Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 46, 124, 125, 183, 186, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.18.2016.MG                                               Ostróda, 18 październik  2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm), zawiadamiam, że dnia 18 października 2016 r., na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A z/s w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Bors, reprezentujący firmę EL POMIAR-PROJEKTY Mariusz Bors, ul. Dworcowa 43/174, 10-437 Olsztyn
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 46, 124, 125, 183, 186, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gmina Ostróda.
 
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6641