Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej
 
 
Wymagane dokumenty:
 
Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
 
    - złożyć podanie, z wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę wskazaną we wniosku ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wskazują na trwałe i dobrowolne opuszczenie miejsca pobytu
    - przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Opłaty:
Opłatę należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,-zł
 
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
Termin i sposób załatwienia:
Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od  organów Policji, Sądów, organów  paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub  Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.
 
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016, poz. 722).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827).
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
Odwołanie składa się za pośrednictwem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5590