Zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
 
Informacje wstępne:
 
Zwolnienie od podatku od nieruchomości obejmuje:
1) nowo wybudowane budynki i budowle, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, których budowa została zakończona lub rozpoczęto ich użytkowanie, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności;
2) budynki i budowle w przypadku rozpoczęcia ich wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli wcześniej nie służyły do celów prowadzenia tej działalności;
3) budynki i budowle nabyte od przedsiębiorcy w stosunku, do którego ogłoszono upadłość na podstawie odrębnych przepisów.

Zwolnieniem objęte są jedynie nieruchomości stanowiące własność przedsiębiorców, związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych w określonej wysokości.
 
Czas trwania zwolnienia:
 
Czas trwania zwolnienia jest uzależniony od wielkości zainwestowanych środków i wynosi:
1) dla mikroprzedsiębiorców:
 
- 1 rok - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 200.000 PLN;
 
- 2 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 250.000 PLN;
 
- 3 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 300.000 PLN;
 
2) dla małych przedsiębiorców:
 
- 1 rok - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 250.000 PLN;
 
- 2 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 300.000 PLN;
 
- 3 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 350.000 PLN;
 
3) dla średnich przedsiębiorców:
 
- 1 rok - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 300.000 PLN;
 
- 3 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 500.000 PLN;
 
- 2 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 400.000 PLN;
 
4) dla przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1-3:
 
 - 1 rok - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 350.000 PLN;
 
- 2 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 450.000 PLN;
 
- 3 lata - jeżeli wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych przekracza równowartość 550.000 PLN.
 
Wysokość faktycznie poniesionych nakładów inwestycyjnych ustala się na podstawie oryginałów faktur i rachunków oraz aktu notarialnego.
Uwzględniane nakłady inwestycyjne obejmują nabycie gruntów, nabycie lub wytworzenie środków trwałych (budowle, budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej).
 
Zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowi pomoc de minimis i udzielane jest zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013); w związku z tym przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie, pod warunkiem że planowana kwota pomocy, łącznie z pomocą de minimis udzieloną przedsiębiorcy w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych, nie przekracza kwoty 200.000 euro. Pułap pomocy de minimis dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów wynosi 100.000 euro.
 
Wymagane dokumenty:
 
Powierzchnię budynków oraz wartość budowli, na których uruchomiono lub poszerzono działalność gospodarczą przedsiębiorca określa deklaracji/informacji podatkowej.
 
Wraz z deklaracją lub informacją przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym wnioskodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; druk - Formularz oświadczenie de minimis
- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
- pozwolenie na budowę oraz decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający przyjęcie obiektu do użytkowania.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 112
Telefon 89 676 07 77
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)
 
Uchwała Nr LIII/332/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis
 
Uchwała Nr XXIX/231/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minims
 
Uwagi:
 
1. Zwolnienie przysługuje również w stosunku do inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Ostróda przed 1 stycznia 2014 r., jeśli obowiązek podatkowy od przedmiotów opodatkowania związanych z realizacją inwestycji wg stawki właściwej dla prowadzenia działalności gospodarczej powstał od dnia 1 stycznia 2014 r.
 
2. Nabycie prawa do zwolnienia następuje po udokumentowaniu nakładów, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy udzielonej przedsiębiorcy na tę inwestycję.
 
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu uzyskanego zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w przypadku złożenia nieprawdziwych danych mających wpływ na przyznanie zwolnienia, a także w razie wykorzystywania udzielonej pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 
4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku zlikwidowania prowadzonej działalności gospodarczej, jak również w przypadku przekroczenia limitu pomocy de minimis.
 
5. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz g ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, jak również wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 07.03.2008, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 2 744


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541044
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości