Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „CZYSTE ŚRODOWISKO”
ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na:

 

Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 13 w godz. 900 - 1200 lub za zaliczeniem pocztowym.

 

Cena za SIWZ (bez kosztów przesłania) wynosi 140 PLN + 22 % VAT.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

a) Wykonanie projektów wykonawczych i technologicznych ZUOK w Rudnie k/Ostródy uwzględniających powiększenie zaplecza sanitarnego dla liczby pracowników rzędu 40 – 50 osób na zmianę oraz budowę boksów na surowce wtórne,

b) Budowę ZUOK tj. wykonanie robót budowlanych w oparciu o Projekt Budowlany Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy wraz z budową kwatery nr I za wyjątkiem części północnej, przylegającej do kwatery nr II,

c) Dostawę, montaż i rozruch wyposażenia technologicznego,

d) Obsługę geodezyjną oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia.

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

Uprawnione osoby do kontaktów z oferentami: - Gustaw Marek Brzezin, tel. 89/6462945 oraz Piotr Motus, tel 89/6463281 wew. 57 w godz. 900 – 1200.

 

Pożądany termin realizacji zamówienia - do 30 czerwca 2006 r.

 

Składane oferty muszą być zabezpieczone wadium w wysokości 300.000,00- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok nr 13. Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2004 roku o godz. 900.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2004 r. o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 21.

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w art. 22 w/w ustawy i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Fundację EkoFundusz.

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 

- Cena ofertowa brutto - 65 %

- Ocena doboru jakości materiałów i urządzeń - 25 %

- Termin realizacji inwestycji( liczony od daty podpisania umowy) - 5%

- Warunki płatności (ilość dni od dnia złożenia faktury - 5 %

 

Okres związania z ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert.

 

data publikacji: 02.01.2005, ostatnia aktualizacja: 02.01.2005, odsłon: 1 061


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540847
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości