Zobowiązanie z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób prawnych
 
Informacje podstawowe:
1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 
2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 
3. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 
4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 
5. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
 
6. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w Gminie Ostróda określa uchwała Rady Gminy Ostróda (odnośnik do aktualnej uchwały znajduje się poniżej).
 
Wymagane dokumenty:
Podmioty określone w pkt. 1 są zobowiązane:
 
- do złożenia, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru (druki do pobrania: DT-1DT-1/A), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 
- do skorygowania deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 112
Telefon 89 676 07 77
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2436)
 
Uchwała Nr LVIII/368/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr XLIX/391/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr XXIX/230/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie podatku od środków transportowych
 
Uwagi:
1. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie, którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 
2. Podatek można wpłacać:
- w kasie Urzędu Gminy Ostróda, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00;
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

Sporządził/a: Maria Bałabon
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 3 339


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569087
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości