Zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym osób prawnych
 
    Wymagane dokumenty:
 
    Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, są zobowiązane:
 
  - składać, w terminie do 15 stycznia, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy za przedmioty opodatkowania położone na terenie Gminy Ostróda, sporządzone na obowiązującym formularzu (Druk DR-1, ZDR-1, ZDR-2 od 01.07.2019 r.), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 
  - odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego, w tym polegających na zajęciu gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub przywróceniu na gruntach działalności rolniczej - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 
  - wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 
    W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
    Obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy ustawy o podatku rolnym.
 
    Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
    Jednostka prowadząca sprawę:
  Referat Finansowy
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
  Telefon 89 676 07 13
 
    Podstawa prawna:
 
    Uchwała Nr XXIX/227/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
 
 
    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
 
    Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892)
 
    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)
 
    Uchwała Nr XLIX/390/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
 
    Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 
    Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (obowiązują do wejścia w życie uchwały XXXVIII/297/2018)
 
    Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 
    Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów w obrębie wysypiska śmieci w miejscowości Rudno
 
    Uwagi:
    1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
    2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar w/w gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 
    3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 3 941


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16475151
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości