Zobowiązane podatkowe w podatku od nieruchomości osób prawnych
 
    Wymagane dokumenty:
 
    Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, są obowiązane:
 
  - składać, w terminie do dnia 31 stycznia, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy za przedmioty opodatkowania położone na terenie Gminy Ostróda, sporządzone na obowiązującym formularzu (Druk DN-1 do 2017 r.; Druk DN-1 od 2018 r.; Druk DN-1, ZDN-1, ZDN-2 od 01.07.2019 r.) a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 
  - odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia w trakcie roku podatkowego mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku (w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części) - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
 
  - wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie: do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 
    W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
    Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy Ostróda.
 
    Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
    Jednostka prowadząca sprawę:
  Referat Finansowy
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
  Telefon 89 676 07 13
 
    Podstawa prawna:
 
 
    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
 
    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
 
    Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda (stawki na 2018 r.)
 
    Uchwała Nr XLIX/389/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda (stawki na 2019 r.)
 
    Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
    Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (obowiązują do wejścia w życie uchwały XXXVIII/297/2018)
 
    Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
 
    Uchwała Nr LIII/332/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 8 412


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682714
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości