Zobowiązane podatkowe w podatku leśnym osób prawnych
 
 
Wymagane dokumenty:
 
    Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:
 
  - do złożenia, w terminie do dnia 15 stycznia, deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu obowiązującym na terenie Gminy Ostróda (Druk DL-1, Druk DL-1, ZDL-1, ZDL-2 od 01.07.2019 r.), a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
 
  - do skorygowania deklaracji, w razie zaistnienia w trakcie roku podatkowego zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni lasu, w tym zajęcia lasu na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub przywrócenia działalności leśnej - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
 
  - do wpłacenia obliczonego w deklaracji podatku leśnego - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, do dnia 15 każdego miesiąca.
 
    W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
    Obowiązek złożenia deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatku leśnym.
 
    Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
    Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
     Jednostka prowadząca sprawę:
  Referat Finansowy
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
  Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
 
    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
 
    Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
 
    Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 
    Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (obowiązują do wejścia w życie uchwały XXXVIII/297/2018)
 
    Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126)
 
 
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 2 705


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569143
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości