Zgłoszenie zamiaru usunięcia przez osoby fizyczne drzew, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
I. Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (druk do pobrania)
2. Mapa lub rysunek określający usytuowanie drzew na nieruchomości
3. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości
 
II. Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 309
Telefon: (0-89) 676 07 95
 
III. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 
IV. Wymagane opłaty:
Dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew – brak opłat
Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł
 
V. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
1. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa.
2. Organ w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.
3. Organ, na wniosek zainteresowanego może przed upływem terminu 14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 
VI. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję . Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
VII. Uwagi:
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.
 
VIII. Zgłoszenie zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo, rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Dodatkowe informacji: liczba, gatunek i obwody drzew.
 
IX. Zgłoszenia zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 
X. Zgłoszenie nie dotyczy drzew których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.06.2017, ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, odsłon: 2 589


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474779
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości