Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 
     Zgłoszenia wymeldowania dokonuje osoba obowiązana do wymeldowania się osobiście, w formie dokumentu elektronicznego lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu czasowego. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Osoba opuszczająca miejsce pobytu czasowego jest zwolniona z obowiązku wymeldowania się, jeżeli okres tego pobytu odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu.
 
     Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu czasowego albo pobytu stałego.
 
     Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza zgłoszenia pobytu czasowego: "Zameldowanie na pobyt czasowy", albo formularza "Zameldowanie na pobyt stały".
 
     Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie (pełnomocnika).
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (druk do pobrania)
Pełnomocnictwo (druk do pobrania)
 
     Złóż wniosek przez Internet:
Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).
 
  - Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 
     albo formularz znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/
 
  - Wymelduj się z pobytu czasowego
 
     Wymagane dokumenty:
 
  - druk "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"
 
  - dowód osobisty lub paszport
 
  - pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)
 
  - jeśli osoba zgłaszająca własne wymeldowanie wnosi o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 
  - jeśli o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 
     Jednostka prowadząca sprawę:
  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
  Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
     Opłaty:
  Czynności wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
 
     Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej
 
     Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
     Termin i sposób załatwienia:
  Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego
 
     Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł
 
     Podstawa prawna:
 
  - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn.zm.)
 
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.)
 
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.)
 
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.2411).
 
     Inne informacje:
  Osoba, która opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego terminu jest zobowiązana wymeldować się.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.01.2018
Osoba przekazująca: Iwona Horodyłowska

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 12.04.2021, odsłon: 974


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057780
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości