Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 
     Osoba, która zgłosiła wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a powróciła do kraju, obowiązana jest zgłosić swój powrót osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, o której mowa w art. 33 §2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, lub opiekun prawny.
 
     Wymagane dokumenty:
  - Druk „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” (druk do pobrania)
 
  - dowód osobisty, lub paszport  
 
  - pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej)(druk do pobrania)
 
  - jeśli osoba zgłaszająca własny powrót z wyjazdu poza granice RP wnosi o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten powrót: wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia (opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia zwolnione z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 
  - jeśli o wydanie zaświadczenia j.w. wnosi pełnomocnik: wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu wydania zaświadczenia oraz dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej)
 
     Złóż wniosek przez Internet:
  Dokument można przesłać drogą elektroniczną wypełniając poniższy formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).
 
  - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 
albo formularz znajdujących się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji https://obywatel.gov.pl/
 
 
     Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym lub  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 
     Jednostka prowadząca sprawę:
  Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
  Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
 
     Opłaty:
  Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.
 
     Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -
 
     Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
     Termin i sposób załatwienia:
  Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.
 
     Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz powrotu. Zaświadczenie o zgłoszeniu wyjazdu i (lub) powrotu wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b   Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł
 
     Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397 z późn.zm.)
 
  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz.1827 z późn.zm.)
 
  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411).
 
  - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 
     Inne informacje:
  Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.01.2018
Osoba przekazująca: Iwona Horodyłowska

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.01.2018, ostatnia aktualizacja: 12.04.2021, odsłon: 930


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682753
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości