Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 
Wymagane dokumenty:
I. Wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Ostróda. Do wniosku należy dołączyć:
 
1. Opinię właściwych miejscowo komendantów powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach.
 
2. Opinię właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 
3. Graficzny, wraz z opisem, plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa.
 
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
 
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 
d) informacje o rozmieszeniu służb porządkowych, rozmieszeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 
4. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
 
5. Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
 
6. Informacja o przewidywanej maksymalnie liczbie osób.
 
7. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa).
 
8. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.
 
9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstanie pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
 
10. Polisę ubezpieczeniową - w przypadku, gdy impreza jest płatna.
 
11. Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej przez właściciela terenu.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115.
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 
Wymagane opłaty:
Opłata jest wnoszona na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php lub w kasie Urzędu Gminy.Opłatę skarbową w wysokości 82 zł (w momencie złożenia wniosku) należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wójt Gminy Ostróda wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub odmowa jego wydania następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy występuje do Wójta Gminy Ostróda z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.11.2006, ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, odsłon: 2 601


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315809
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości