Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 
    Wymagane dokumenty:
 
    1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druk do pobrania).
 
    2. Załączniki:
 
    - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 
    - zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 
    - decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U    . z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016.po.65 ).
 
    Jednostka prowadząca sprawę:
    Referat Spraw Obywatelskich
    Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
    Telefon: (0-89) 6760715.
 
    Podstawa prawna:
    Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 3a i ust. 9 w związku z art. 11 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XLIII/352/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostróda oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XLIII/353/2018 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ostróda oraz art.104 i 107 § 1 i § 4, art.130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 
    Wymagane opłaty:
 
    1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
 
    - 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 
    - 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 
    - 2100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 
    Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
 
    2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 
    W przypadku, nie złożenia oświadczenia, w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni.
 
    Jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu złoży oświadczenie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% od opłaty naliczanej według oświadczenia.
 
    W przypadku, nie dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń, w ustawowym terminie do dnia 31 stycznia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni.
 
    Jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokona opłaty będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 30% od opłaty naliczanej według oświadczenia.
 
    3. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 
    - 37500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 
    - 37500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 
    - 77000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 
    4. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionej wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
 
    Opłata jest wnoszona na konto Urzędu Gminy: http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php lub w kasie Urzędu Gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 
    Tryb odwoławczy:
    Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia zaświadczenia stronie.
 
    Uwagi:
 
    1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.
 
    2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
 

Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.09.2006, ostatnia aktualizacja: 04.09.2018, odsłon: 3 199


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682686
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości