Nasz znak : RGP-7331-1/37/2010                      Ostróda, dnia 9 lutego 2011 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 7 września 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 33/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 117/42, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/5, 56,59/1 i 117/42 położonych w miejscowości Gierłoż, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 w terminie czternastu dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

 

 

Z up. Wójta

Artur Lewartowski

Kierownik Referatu Rolnictwa

Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

 

     

 

 

                                    

                                   

 

 

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 10.02.2011, ostatnia aktualizacja: 03.03.2011, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100308
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości