Nasz znak : RGP-7624/20/2008              Ostróda, dnia  20 listopada 2008 r.

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ) oraz 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

 

zawiadamiam,

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni na 100 szt. Macior t.j. 161 Dużych Jednostek Przeliczeniowych ( DJP ) - stanowiącej laboratorium Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, przewidzianej do realizacji na działce nr 20/3 położonej w miejscowości Bałcyny.

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia składać w w/w sprawie uwagi i zastrzeżenia. Proponowany zasięg lokalizacji przedmiotowej inwestycji przedstawia mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500 znajdująca się w aktach sprawy do wglądu zainteresowanym stronom.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.11.2008, ostatnia aktualizacja: 09.02.2009, odsłon: 769


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16331553
odsłon strony

Aktualnie mamy
98 gości