Nasz znak : RGP-7331-1/17/2010                               Ostróda, dnia 26 sierpnia  2010 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 25 sierpnia 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 17 /2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działce nr 16/1 w miejscowości Ryńskie do zasilenia przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 8/11 położonej w miejscowości Ryńskie, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315 w terminie czternastu dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 31.08.2010, ostatnia aktualizacja: 15.09.2010, odsłon: 726


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803020
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości