Zaświadczenie, że przeznaczenie działki do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda i znajduje się poza obszarem Natury 2000.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że przeznaczenie działki do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda i znajduje się poza obszarem Natury 2000 (druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 314

Telefon (0-89) 6760734.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dz. U. Nr. 48 poz. 390. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ).

 

Wymagane opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

 

Uwagi:

1. Wnioski o wydanie zaświadczenia, że przeznaczenie działki do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda i znajduje się poza obszarem Natury 2000 można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

Odbiór zaświadczenia może być:

 

- osobiście przez wnioskodawcę,

 

- za pośrednictwem poczty,

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że przeznaczenie działki do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda i znajduje się poza obszarem Natury 2000 powinien zawierać:

 

- oznaczenie miejsca: nr działki, obręb.

 

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.09.2009, ostatnia aktualizacja: 11.02.2016, odsłon: 2 758


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458744
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości