Zaświadczenie o powierzchni gruntów oraz dochodzie z gospodarstwa
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) lub adres siedziby, PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (przedsiębiorcy), zakres żądania, cel wydania zaświadczenia, podpis wnioskodawcy i datę sporządzenia (druk do pobrania).
2. Roczny dochód z gospodarstwa rolnego ustala się jako iloczyn ilości hektarów przeliczeniowych oraz wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego.
Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3.244 zł.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 112
Telefon 89 676 07 77
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546 z późn. zm.)
 
Wymagane opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy uiścić:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy,
- na rachunek bankowy Urzędu Gminy Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej. Zaświadczenie wydaje się na podstawie danych wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji podatkowej.
 
Uwagi:
Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Urzędu albo przesłać pocztą.
 
Odbiór zaświadczenia następuje:
- osobiście przez wnioskodawcę,
- za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 2 859


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16474651
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości