Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 
Wymagane dokumenty:
 
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) lub adres siedziby, PESEL (osoby fizyczne) lub NIP (przedsiębiorcy), zakres żądania, cel wydania zaświadczenia, podpis wnioskodawcy i datę sporządzenia
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać sporządzony na formularzu  druk do pobrania.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 302a
Telefon 89 676 07 77
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.)
 
 
Wymagane opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 21 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 306a § 5 Ordynacji podatkowej. Zaświadczenie wydaje się na podstawie danych wynikających z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji podatników.
 
Uwagi:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać w siedzibie Urzędu (pok. 302a) albo przesłać pocztą.
2. Odbiór zaświadczenia następuje:
- osobiście przez wnioskodawcę,
- za pośrednictwem poczty.
 
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, odsłon: 7 152


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569276
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości