Zarządzenie Nr/85/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 07 listopada 2005 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na  okres dłuższy niż
3 lata, (Dz.Urzęd. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 62, poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 10, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć odpłatnie od Radosława i Krystyny  Ciuba  na rzecz Gminy Ostróda,  nieruchomość oznaczoną  zgodnie z ewidencją  gruntów jako działka  Nr  71/6  o  pow. 3130 m2 położoną w obrębie Grabin gmina Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 15.11.2005, ostatnia aktualizacja: 15.11.2005, odsłon: 873


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238638
odsłon strony

Aktualnie mamy
49 gości