Zarządzenie Nr/72/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 września 2005 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na  okres dłuższy niż
3 lata (Dz.Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć  w drodze nieodpłatnego przekazania przez Nadleśnictwo Iława  na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości  położone w obrębie  Samborowo , stanowiące własność Skarbu  Państwa   w zarządzie  Lasów Państwowych Nadleśnictwa Iława,  oznaczone w/g ewidencji gruntów jako:

 

   - działka  Nr  3199/1 o pow.  47 m2,    zabudowana  przepompownią  ścieków;

 

   - działka  Nr  3237/01/3 o pow.  1212 m2  zabudowana budynkiem  stacji   uzdatniania  wody i ujęciem wody.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 20.09.2005, ostatnia aktualizacja: 20.09.2005, odsłon: 818


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214918
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości