Zarządzenie Nr 98/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 lipca 2016 r.
 
w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda na okres kadencji 2015 - 2018
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 9a ust. 2 - ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz § 2 Regulaminu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/149/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Dokonuje się zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda, powołanego zarządzeniem Nr 160/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 grudnia 2014 r. w ten sposób, że:
 
  1) ze składu Zespołu, wobec złożonej rezygnacji, odwołuje się Panią Marzenę Marchlewską, przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie;
 
  2) do składu Zespołu powołuje się Panią Ewę Salewską - członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.
 
     § 2. W następstwie zmian, o których mowa w § 1, w zarządzeniu Nr 160/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda na okres kadencji 2015 - 2018, zmienionego zarządzeniem Nr 45/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2016 r., w § 1 w ust. 1:
 
  1) uchyla się pkt 9;
 
  2) po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
 
„10) Ewa Salewska - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.”
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.07.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.07.2016, ostatnia aktualizacja: 11.07.2016, odsłon: 762


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213721
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości