Zarządzenie Nr 95/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 maja 2022 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 przyjętego uchwałą Nr XXXIX/327/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
1) Grzegorz Kastrau – Przewodniczący komisji konkursowej,
2) Aneta Janowicz – Zastępca Przewodniczącego komisji konkursowej,
3) Kamila Małachowska – Sekretarz komisji konkursowej,
4) Adrian Sadowski – Członek komisji konkursowej,
5) Łukasz Wolf – Członek komisji konkursowej
 
do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022, pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”, zgodnie z ogłoszonym w dniu 29 kwietnia 2022 r. otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego.
 
§ 2. Zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert określa Roczny program współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 20.05.2022
Osoba przekazująca: Kamila Małachowska

Sporządził/a: Kamila Małachowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.05.2022, ostatnia aktualizacja: 20.05.2022, odsłon: 124


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057599
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości