Zarządzenie Nr 95/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 lipca 2017 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda udział 47/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirwajdy, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 21/16 o pow. 0,0574 ha oraz udział 24/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirwajdy, oznaczonej jako działka ewidencyjne Nr 21/17 o pow. 0,0277 ha.
 
§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.07.2017 r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.07.2017, ostatnia aktualizacja: 11.07.2017, odsłon: 656


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526973
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości