Zarządzenie Nr 94/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 września 2004r.

 

w sprawie wprowadzenia zezwoleń na przebywanie w Urzędzie Gminy w czasie poza urzędowymi godzinami pracy.

 

Na podstawie § 17 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniony uchwałą Nr X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001r., Nr 59, poz. 961), oraz Zarządzeniem Nr 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 października 2003r. i Zarządzeniem Nr 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 listopada 2003r., zarządzam co następuje:

 

§1. Wprowadza się zezwolenia na przebywanie w Urzędzie Gminy w czasie poza urzędowymi godzinami pracy, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1, do niniejszego zarządzania.

 

§ 2.1. Zakłada się ewidencję wydanych zezwoleń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Ewidencja jest prowadzona przez Referat Organizacyjny.

 

§ 3. Zezwolenia wydaje na wniosek kierownika komórki organizacyjnej lub samodzielnego pracownika Sekretarz Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2004r.

 

 

                                                                                    Załącznik Nr I

                                                                                    do zarządzenia Nr 94/04

                                                                                    Wójta Gminy Ostróda

                                                                                    z dnia 22 września 2004r.

 

 

Wzór zezwolenia

 

 

Ostróda, dnia ..............................

 

 

Z E Z W O L E N I E     Nr ....../.....

 

stałe / jednorazowe

 

Zezwalam Pani/Panu .................................................................

 

na przebywanie w Urzędzie Gminy w pok. Nr ........................

 

w godz. od ......... do ........ w dniu .............................................

 

 

......................................

Sekretarz Gminy

 

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 885


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527117
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości