Zarządzenie Nr 93/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 października 2003r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r.Nr 46,poz.543 z późn. zm/ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz.Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Ostróda, położoną w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczoną jako działka Nr 598/3 o pow. 207m2 oraz ½ udziału w działce Nr 598/4 o pow. ogólnej 102 m2.

 

      2. Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   - grunt o pow. 207 m2 zabudowany budynkiem gospodarczym –działka Nr 598/ 3;

 

   - budynek gospodarczy o pow. użytkowej 49,03 m2, zlokalizowany na w/w działce;

 

   - udział ½ w gruncie działki 598/4 o ogólnej pow.102 m2, stanowiącej drogę do w/w nieruchomości zabudowanej.

  

   3. Zbywana nieruchomość przeznaczona jest pod usługi nieuciążliwe.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 941


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100184
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości