Zarządzenie Nr 92/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, nieruchomość położoną w obrębie Grabin, gm. Ostróda:
 
- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Grabin 14 wraz z udziałem 23/100 w gruncie i częściach wspólnych budynku i urządzeniach – działka ew. nr 22/7 o pow. 0,0174 ha.
 
   § 2.  Traci moc zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 
    § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.06.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.06.2016, ostatnia aktualizacja: 28.06.2016, odsłon: 778


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215530
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości