Zarządzenie Nr 92/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 594) oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

     § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, nieruchomość położoną w obrębie Reszki, miejscowości Gruda, gm. Ostróda, oznaczoną jako lokal mieszkalny nr 2 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Gruda 3, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem 50/100 w prawie własności gruntu (działka 209/1 o pow.0,1695 ha) i takim samym udziałem we współwłasności w częściach budynku.

 

     § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.08.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.08.2013, ostatnia aktualizacja: 28.08.2013, odsłon: 984


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682692
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości